Methodiek Keuzegids masters 2024

In de Keuzegids masters 2024 vind je heel veel informatie over hbo- en wo-masters. Waar komt al die informatie vandaan? En hoe komen de oordelen tot stand? Op deze pagina leggen we het je uit. Eerst globaal, en voor de echte diehards ook tot in de kleinste details.

Waar komt de informatie uit de Keuzegids vandaan?

Wij werken met informatie uit betrouwbare bronnen, zoals de studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) en arbeidsmarktcijfers van het Researchcentrum voor Onderzoek en Arbeidsmarkt (ROA).

De data selecteren en bewerken wij vervolgens zelf. Daarbij vinden we het belangrijk dat de cijfers vergelijkbaar zijn, en dat ze relevant zijn voor studiekiezers. Voor de studentenoordelen kijken wij naar concrete vragen uit de NSE, bijvoorbeeld over de docenten of de voorbereiding op de loopbaan. Algemene vragen zoals ‘Hoe tevreden ben jij met de opleiding in het algemeen?’ vallen af.

Welke opleidingen?

In deze gids zijn alle masteropleidingen opgenomen die aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

 • Ze waren eind februari 2024 opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)
 • Ze hebben een geldige NVAO-accreditatie, die doorloopt tot tenminste medio 2024
 • Ze worden daadwerkelijk per september 2024 aangeboden

Hoe komen de oordelen uit de Keuzegids tot stand?

Je kunt de resultaten van de NSE op verschillende manieren weergeven. Op de website van Studiekeuze123 worden absolute scores getoond. Je ziet dan bijvoorbeeld dat een bepaalde master 3,4 op het thema ‘docenten’ scoort en dat dit 0,3 lager is dan het landelijk gemiddelde van 3,7. In de Keuzegids werken we met relatieve scores, die makkelijker laten zien of een opleiding hoger, lager of gelijk aan het gemiddelde scoort. Hoe een opleiding op een thema scoort, zie je aan de symbolen in de tabel. Staat er een ‘•’, dan scoort de opleiding op dit thema rond het gemiddelde. Een ‘+’ betekent bovengemiddeld en een ‘-‘ ondergemiddeld. Een opleiding kan minimaal drie minnen en maximaal twee plussen behalen.

Elke opleiding wordt in de Keuzegids op verschillende aspecten beoordeeld. Uit alle NSE-vragen hebben wij vijf thema’s geselecteerd die wij het meest relevant voor studiekiezers vinden. Onder het kopje ‘Studentenoordelen’ op deze pagina lees je er meer over.

In tegenstelling tot de Keuzegids hbo en Keuzegids universiteiten geven we in de Keuzegids masters geen totaalscore, oordeel en topopleiding-predicaat aan de verschillende opleidingen. Dit komt omdat wij vinden dat een eerlijke kwaliteitsvergelijking op minimaal twee betrouwbare bronnen gebaseerd moet zijn. Voor de masters zijn er geen studiesuccescijfers, zoals voor de bachelors, en geen expertoordelen zoals voorheen. Voor de beoordeling van de masterprogramma’s kunnen wij daardoor alleen data uit de Nationale Studenten Enquête gebruiken. De mening van studenten is zeer waardevol, maar niet genoeg om iets te zeggen over de kwaliteit van de opleiding.

Nieuwe gegevens uit de Nationale Studenten Enquête

De studentenoordelen zijn gebaseerd op de resultaten van de NSE 2023. De oordelen in de Keuzegids masters 2024 zijn te vergelijken met die in de Keuzegids 2023 en Keuzegids 2022, maar kunnen niet een-op-een vergeleken worden met de oordelen in edities daarvóór. Dat heeft twee redenen. Ten eerste was de enquête van 2020 (wo en hbo) door de uitbraak van COVID-19 niet doorgegaan en op het hbo is ook in 2019 geen enquête afgenomen, als gevolg van technische problemen bij het invullen van de enquête. Daardoor waren we voor de Keuzegids 2021 en 2020 genoodzaakt om de NSE-resultaten van 2019 (wo) en 2018 (hbo) te gebruiken. Ten tweede heeft de enquête sinds de NSE 2021 een compleet andere vragenlijst, waardoor de Keuzegids masters sinds de 2022-editie andere thema’s voor de studentenoordelen heeft.

Wil je meer weten over hoe de gids werkt? Ga dan naar de Leeswijzer.

Hoe we aan onze data komen en op welke wijze we de oordelen precies berekenen, wordt hieronder in detail uitgelegd. Klik op een van de knoppen voor meer informatie.

 

 


Feiten

Naast studentenoordelen vind je in de tabellen ook informatie over de instroom, opleidingsvormen (voltijd, deeltijd, duaal), de voertaal en het percentage internationale studenten. In de online Mastervergelijker vind je daarnaast ook informatie over onder andere specialisaties, toelatingseisen, collegegeld, en duur van de opleiding.


Weer naar boven

Instroom en opleidingsvorm

De gegevens komen uit het landelijke 1CHO-bestand (‘1 cijfer H.O.’). Wij halen deze cijfers uit de Studiekeuzedatabase van Landelijk Centrum Studiekeuze.


Weer naar boven

Percentage internationale studenten

Deze cijfers komen van DUO ‘1 cijfer H.O.’, bewerking Nuffic. Wanneer het om minder dan 5 internationale studenten gaat (0-4 studenten) is alléén bij opleidingen met N > 100 een percentage < 5% weergegeven, en alléén bij opleidingen met N > 400 een percentage < 1% weergegeven. Bij kleinere opleidingen is in zo’n geval een ‘nb’ (niet bekend) ingevuld. Deze notatie gebruiken we ook voor opleidingen waarvan geen gegevens bekend zijn.


Weer naar boven

Voertaal

Voor de voertaal doen wij eigen onderzoek op de websites van opleidingen. De gegevens uit landelijke bronnen (CROHO-register, Studiekeuzedatabase) blijken namelijk niet altijd volledig en correct.

 • en als de opleiding vanaf het begin volledig Engelstalig is.
 • nl als de opleiding hoofdzakelijk Nederlandstalig is.
 • nl/en als er keuze is tussen een Nederlands- en een Engelstalige variant.


Weer naar boven

Data

De data die wij zelf bewerken in de Keuzegids masters 2024 bestaan uit 1) de studentenoordelen, gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023, en 2) de arbeidsmarktgegevens, afkomstig uit de Nationale Alumni Enquête 2021.


Weer naar boven

Studentenoordelen

 

De studentenoordelen van de hbo- en wo-masters zijn gebaseerd op de resultaten van de NSE 2023. De weergave van studentenoordelen in de Keuzegids betreft eigen selecties en bewerkingen van deze data, afkomstig uit het “landelijk benchmarkbestand” van de NSE. Daarom zijn onze oordelen niet per definitie hetzelfde als de oordelen in andere publicaties van de NSE (bijvoorbeeld op de website Studiekeuze123). Wij geven hieronder de essentie van onze bewerkingen en normen weer.

Onze bewerking van de masteroordelen omvat de volgende stappen:

 1. Berekening van gemiddelde score per thema per respondent
 2. Per opleiding de respondenten wegfilteren die op een van de thema’s geen gemiddelde heeft
 3. Per opleiding gemiddelde vraagscore berekenen
 4. Berekening van het landelijk gemiddelde van wo-masters en hbo-masters per thema – met weging op basis van populatieverhoudingen
 5. Betrouwbaarheidstoets: oordelen moeten een solide statistische basis hebben. Oordelen met een betrouwbaarheidsmarge van > 0,5 worden niet meegenomen
 6. Ordening in vijf hoofdthema’s + berekening van themascores per opleiding/groep opleidingen
 7. Bepaling klassengrenzen per hoofdthema, voor +/- scores in de Keuzegids (op basis van gemiddelde en spreiding voor het gehele hoger onderwijs)
 8. Toepassing klassenindeling
 9. Controle kansverdeling
 10. Verwerking in de ranking tabellen

De door ons gehanteerde normen kunnen tot gevolg hebben dat een opleiding bij ons geen oordeel krijgt, terwijl deze wel een oordeel heeft op de website Studiekeuze123.

Alle vragen van de vijf door ons geselecteerde thema’s worden meegenomen in de berekening. Om een beeld te geven van de vragen die er per thema worden gesteld, geven we hier een aantal voorbeelden:

Studentenoordelen Keuzegids Masters 2024: de thema-indeling
Hoofdthema  Vraagnummer  Korte formulering
 1. INHOUD  Q5a  Aansluiting inhoud bij actuele ontwikkelingen
 Q5b  Inhoudelijke kwaliteit studiemateriaal
 Q5c  Niveau opleiding
 Q5d  Gehanteerde werkvormen
 Q5g  Mate waarin inhoud uitdagend is
 2. DOCENTEN  Q10a  Docenten betrokken
 Q10b  Didactische kwaliteit docenten
 Q10c  Inhoudelijk deskundig
 Q10d  Kennis over beroepspraktijk
 Q10e  Kwaliteit begeleiding
 3. TOETSING  Q15a  Aansluiting op inhoud opleiding
 Q15b  Duidelijkheid criteria
 Q15c  Toetsing op kennis/inzicht
 Q15d  Toetsing vaardigheden
 4. VOORBEREIDING                       LOOPBAAN  Q8a  Opdoen beroepsvaardigheden
 Q8b  Contact beroepspraktijk
 5. SFEER  Q17c  Veilig jezelf zijn
 Q17d  Thuis voelen bij opleiding
 Q17h  Docenten open voor feedback
 Q17i  Opleiding open voor feedback

De scores per thema zijn gebaseerd op het gemiddelde van de onderliggende vraagscores.

Alle studentenoordelen per master worden steeds vergeleken met het landelijk gemiddelde. Voor universitaire masters is dat het gemiddelde van alle oordelen over wo-masters. Voor hbo-masters is dat het gemiddelde van alle oordelen over hbo-masters. Hieronder geven wij de gemiddelde scores en standaarddeviaties (van opleidingsscores) per hoofdthema.

Normen studentenoordelen Keuzegids Masters 2024
Wo-masters Hbo-masters
 Thema Gem (x) Stdev (d) Gem (x) Stdev (d)
 Inhoud 3,86 0,24 3,79 0,31
 Docenten 3,94 0,22 3,97 0,30
 Toetsing 3,69 0,23 3,59 0,34
 Voorbereiding loopbaan 3,54 0,44 3,82 0,35
 Sfeer 3,94 0,21 3,99 0,27

Deze gemiddeldes vormen de basis voor de beoordeling in de Keuzegids; in de gids worden de verschillen zichtbaar gemaakt. Elke kwaliteitsklasse is 1 standaarddeviatie breed. De formules voor het bepalen van de klassengrenzen voor de scores in de Keuzegids masters 2024 zien er dan als volgt uit:

Algemene formules klassengrenzen
 Gebruikt symbool – – – – – + ++
 Formule ondergrens nvt x – 2,5d x – 1,5d x – 0,5d x + 0,5d x + 1,5d
 Formule bovengrens x – 2,5d x – 1,5d x – 0,5d x + 0,5d x + 1,5d nvt

Voor alle hoofdthema’s geldt een vergelijkbare kansverdeling van de verschillende scores. Gerekend in aantallen studenten is deze kansverdeling symmetrisch, maar als we naar opleidingen kijken is hij scheef. Dat komt doordat kleinere opleidingen vaker bovengemiddelde scores behalen.


Weer naar boven

Arbeidsmarkt

In elk artikel in de Keuzegids vind je cijfers over de baankansen na je studie. De gegevens over wo-masters komen uit de grote enquête onder pas (sinds 1,5 jaar) afgestudeerden, de Nationale Alumni Enquête (NAE) van de UNL. De gegevens over hbo-masters zijn afkomstig uit de HBO-Monitor. Keuzegids wil deze gegevens zo verwerken dat je een eerlijke vergelijking tussen de studies kunt maken. Dat gaat niet vanzelf, maar met steun van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht is dat toch gelukt. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Aan het werk

Percentage respondenten dat op het moment van enquêteren minstens 12 uur per week betaald werkzaam is.

 • Baan op masterniveau

Aan afgestudeerden wordt gevraagd welk opleidingsniveau er vereist was voor hun huidige functie. Als dit ten minste op het eigen opleidingsniveau was, telt iemand mee voor het vermelde percentage “baan op masterniveau”. Dit is een percentage van het totaal aantal afgestudeerden dat heeft aangegeven voor minstens 12 uur per week werkzaam te zijn.

 • Fulltime dienstverband

Aan werkenden wordt gevraagd hoeveel uur per week zij betaald aan het werk zijn. Keuzegids vermeldt per vakgebied het percentage werkenden dat op het moment van enquêteren een fulltime aanstelling heeft, dat wil zeggen, meer dan 33 arbeidsuren per week maakt.

 • Bruto maandsalaris

Voor de berekening van het bruto-maandsalaris is gekeken naar het feitelijke inkomen dat iemand opgeeft. Er wordt geen berekening gemaakt naar het fulltime (40 uur) salaris. Hierdoor kan het gemiddelde salaris in een vakgebied waar het uurloon hoog ligt maar veel parttime gewerkt wordt toch laag uitvallen.

 • Goed voorbereid op baan

Voor de statistieken over de tevredenheid van afgestudeerden met hun startpositie op de arbeidsmarkt, gebruiken we de vraag: “Vormde je opleiding een goede basis voor je start op de arbeidsmarkt?”. Keuzegids vermeldt per vakgebied het percentage afgestudeerden dat hier “goed” of “zeer goed” heeft geantwoord.


Weer naar boven

Mastervergelijker

In de Keuzegids Online kunt u t/m tien masters met elkaar vergelijken op studentenoordelen en verschillende feiten, zoals instroom, collegegeld, specialisaties en toelatingseisen. Hieronder geven we aan hoe we aan deze informatie zijn gekomen.


Weer naar boven

Feiten

De informatie over opleidingsvorm, aantal studiepunten, mastertitel, opleidingscode en website halen we uit de Studiekeuzedatabase van Landelijk Centrum Studiekeuze. Deze informatie checken we en vullen we vervolgens aan met behulp van de websites van de opleidingen, waarbij we ook het startmoment en de voertaal invullen.


Weer naar boven

Collegegeld

standaard

Vermeld is het tarief bij 60 ects voor voltijdstudenten in hun ‘eerste studie’, in studiejaar 2024-2025. Bij de bekostigde hogescholen is dit vrijwel altijd het wettelijk collegegeld. Dat is voor studiejaar 2024-2025 vastgesteld op 2.530 euro. In enkele gevallen mogen bekostigde instellingen van dit tarief afwijken.

tweede studie

Het instellingscollegegeldtarief wordt gehanteerd voor studenten die al een mastergraad behaald hebben. Uitzonderingen vormen studenten die voor de eerste keer een master in de zorg of het onderwijs volgen (daarvoor geldt het wettelijk collegegeld).


Weer naar boven

Specialisaties

Voor het bepalen van de specialisaties doen wij onderzoek op de websites van opleidingen. We vermelden alle tracks van een master, mits daarover informatie te vinden is op de website van de opleiding. Ook als de opleiding een algemeen programma heeft, wordt dit in de Mastervergelijker vermeld.


Weer naar boven

Toelating

Hier lees je wat de termen in het selectieblok van de Mastervergelijker betekenen. Alle informatie over selectie is van toepassing op studenten met een bachelor behaald aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.

Toelating direct

Hierbij word je zonder verdere eisen toegelaten met een bachelor die voldoende aansluit op de master. Voor een wo-master is in principe altijd een wo-bachelor nodig, tenzij anders vermeld.

 • Aansluitende bachelor: je wordt direct toegelaten met een bachelor bij dezelfde universiteit, of bij een specifiek genoemde andere universiteit.
 • Passende bachelor: je wordt direct toegelaten met een bachelor die inhoudelijk voldoende aansluit op de master (kan van dezelfde, of van een andere universiteit zijn). Bij hbo-masters omvat passende bachelor ook relevante werkervaring. Het aantal jaren werkervaring dat wordt gevraagd verschilt per opleiding.
 • Passend werk: je wordt direct toegelaten als je werk/werkervaring hebt, die aansluit bij de inhoud van de opleiding.
 • Passende master: je wordt direct toegelaten met een master die inhoudelijk voldoende aansluit op de (‘advanced’ of ‘professional’) master.

Toelating indirect

Er is sprake van indirecte toelating als je een selectieprocedure moet doorlopen (selectie/loting), als de vooropleiding wordt gecheckt door een commissie, of als een premaster voorwaarde is voor toelating.

 • Via check: zie uitleg ‘toelating via check’
 • Selectie: zie selectie-eisen
 • NF selectie: er is plek voor een beperkt aantal studenten die worden geselecteerd o.b.v. geschiktheid. Zie selectie-eisen
 • NF gewogen loting: er is plek voor een beperkt aantal studenten. Je wordt (vaak o.b.v. cijfergemiddelde) ingedeeld in een lotingsklasse. In de hoogste klasse maak je de meeste kans.
 • NF loting: er is plek voor een beperkt aantal studenten. Iedereen maakt evenveel kans om te worden ingeloot.
 • Premaster: premaster is voor hbo- én wo-studenten, tenzij anders vermeld. Een premaster geeft bij selectiestudies geen directe toegang, tenzij anders vermeld.

Toelating via check

Een commissie beoordeelt in hoeverre je vooropleiding/ervaring voldoende aansluit. Hierna word je alsnog zonder verdere eisen toegelaten. Meestal wordt er gekeken naar vooropleiding, maar soms ook naar kwaliteiten, vaardigheden of werkervaring.

Selectie-eisen

Geldt voor selectieve studies. Bijvoorbeeld: cijfer-eis, assessment of interview. Motivatie, cv, kwaliteiten e.d. worden als ‘standaard’ beschouwd en daarom niet specifiek genoemd. Bij selectie wordt ook altijd gecheckt of de vooropleiding voldoende aansluit. Als er behalve standaard-eisen geen andere selectiecriteria worden genoemd, wordt ‘alleen standaard eisen’ vermeld. Als de selectiecriteria helemaal niet worden toegelicht, wordt dit als ‘onbekend’ aangemerkt.

Taaleisen

Bij ‘Ja’ geldt een taaleis voor studenten met een bachelor aan een Nederlandse universiteit, in de vorm van een taaltoets zoals IELTS of TOEFL. Vrijstellingen zijn vaak mogelijk (bijv. voor Engelstalige bachelors). Als er niets is ingevuld kan het zijn dat je als hbo’er nog wel moet kunnen aantonen dat je Engels op vwo-niveau beheerst.

Weer naar boven