Wederom is het aantal opleidingen met een loting en/of selectie in Nederland toegenomen. Voor het jaar 2015-2016 zijn er 183 opleidingen in het wo en hbo die een numerus fixus hebben ingesteld, tegenover 142 opleidingen in het huidige collegejaar.

Dat blijkt uit de overzichten die de Keuzegids vandaag publiceert als aanvulling op de Keuzegids hbo en de Keuzegids universiteiten. Deze gidsen verschenen al eerder, maar volledige informatie over loting en selectie kon toen nog niet worden gegeven. Pas rond de jaarwisseling hadden alle onderwijsinstellingen hun selectieplannen voor het komende collegejaar bekendgemaakt.

Numerus fixus

Als opleidingen beperkte ruimte hebben, kunnen zij vooraf een maximaal aantal plekken vaststellen, een numerus fixus. Toelating verloopt vervolgens via een loting, een ‘decentrale selectie’ of een combinatie daarvan. Die eerste variant, de centrale loting, komt steeds minder vaak voor. In het hbo is het aantal lotingstudies gedaald van 53 naar 32, en in het wo van 38 naar 26. In plaats daarvan gaan veel meer opleidingen nu zelf hun studenten selecteren.

Die stijging komt volledig op het conto van het hbo. Opvallend zijn bijvoorbeeld de zes hogescholen die voor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en voor Chemie studenten zullen selecteren. Ook de selectieprocedures bij een handvol lerarenopleidingen Engels en Geschiedenis zijn nieuw. De Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en HAN hebben hun aantal fixusopleidingen het meest uitgebreid. De enige instellingen waar dat aantal is verminderd zijn Saxion en Windesheim.

Van loting naar selectie

Nieuwe studies met een fixus zijn er ook in het wo, maar ongeveer net zoveel universitaire opleidingen besloten geen studentenstop meer te hanteren. Zo kennen veel rechtenopleidingen en de studies bouwkunde en werktuigbouwkunde in Delft niet langer een loting of selectie. Daarnaast valt op dat alle geneeskundeopleidingen vanaf dit jaar voor alle beschikbare plaatsen hun studenten zelf zullen selecteren: de loting is hier volledig verdwenen.