Een aanzienlijke meerderheid van de universitaire afgestudeerden heeft de eerstkomende jaren matige tot slechte kansen op passend werk. Dat geldt vooral voor de economen, juristen en bedrijfskundigen, die samen al één derde van alle eerstejaars vormen. Bij de weinige studies met gunstige baankansen vinden we naast tandheelkunde en enkele techniekrichtingen ook informatica. In dat vakgebied hebben wo-afgestudeerden duidelijk betere kansen dan hun hbo-collega’s.

Dat blijkt uit de nieuwe Keuzegids Universiteiten 2015. Deze gids bevat naast opleidingsbeschrijvingen en kwaliteitsoordelen ook arbeidsmarktgegevens. Een prominent onderdeel zijn de prognoses voor de baankansen per studie tot 2018. Begin deze maand bleek uit de Keuzegids HBO 2015 dat de perspectieven voor driekwart van de huidige HBO-eerstejaars de komende jaren matig tot slecht zijn; de Keuzegids Universiteiten laat nu zien dat de perspectieven voor academici net zo somber zijn.

Prognoses

Ook in het WO volgt driekwart van de eerstejaars een opleiding met matige of slechte perspectieven. Dat betekent dat er de komende jaren aanzienlijk meer afgestudeerden naar passend werk zullen zoeken dan er vacatures zijn.

De vakgebieden met het grootste verwachte overschot aan afgestudeerden zijn bedrijfskunde, economie en rechten. Bij een reeks andere studies – van letteren en sociale wetenschappen tot en met natuurwetenschap en bouwkunde – is de situatie iets minder ongunstig, maar nog steeds matig. Al deze prognoses zijn gebaseerd op onderzoek van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in Maastricht, dat zich baseert op zowel economische als demografische trends en op aantallen studenten per studierichting.

Slechts enkele WO-studies hebben de komende jaren gunstige of zeer gunstige perspectieven. Naast elektrotechniek en werktuigbouwkunde zijn dit de studies tandheelkunde en theologie – plus de WO-opleidingen informatica en informatiekunde.

Dit laatste is een opvallend verschil met de perspectieven voor HBO-informatici, waarover wij eerder berichtten dat de perspectieven juist ongunstig zijn. Het verschil is dat WO-informatici veel kleiner in aantal zijn, terwijl er op dit niveau juist meer mensen met pensioen gaan. WO-informatici zijn voor een baan dus niet afhankelijk van doorgaande groei van het aantal ICT-banen. HBO’ers zijn dat de komende jaren wel – tenzij ze doorstuderen in een universitaire master.

Ook de prognoses voor andere studierichtingen bevatten verrassende contrasten. Zo is er bij theologie sprake van een krimpend aantal banen, maar zorgt een golf pensioneringen toch dat afgestudeerden de komende jaren goede kansen hebben. Voor economen en bedrijfskundigen geldt het omgekeerde: de beroepsgroep is relatief jong en de stroom afgestudeerden groot. Samen met een stagnerende economie verklaart dit de ongunstige verwachtingen.

Ranglijsten en profielen

In deze gids staan uiteraard ook de bekende beschrijvingen en ranglijsten per studie, en de samenvattende lijst van beste klassieke en beste overige universiteiten. Bij het voltijd-onderwijs blijkt Wageningen opnieuw het hoogst te scoren, maar deze ‘groene’ universiteit wordt nog met een kleine marge overtroffen door de Open Universiteit – de specialist in afstandsonderwijs.

Bij de brede klassieke universiteiten scoort Nijmegen weer het hoogst, maar de voorsprong op andere universiteiten is kleiner dan voorheen. Bovendien doen drie kleinere algemene universiteiten het dit keer net wat beter.

Bij de technische universiteiten houdt Eindhoven de koppositie vast. Tweede is dit keer niet Twente maar Delft, waar de toegenomen aandacht voor het bacheloronderwijs enig effect lijkt te krijgen. Dat de Universiteit Twente dit keer lager scoort, komt overigens niet zozeer door kritiek op haar technische studies, maar door de dalende waardering voor bedrijfskunde, bestuurskunde  en andere studis in de maatschappijvakken.

Een nieuw element in deze gids zijn dertien profielen van even zo veel universiteiten en de bijbehorende stad. Want volgens de redactie is er ook op dat niveau behoefte aan echte vergelijkende informatie voor studiekiezers – om ze ertoe aan te zetten meer over de schutting van hun eigen regio te kijken.

De gids

De Keuzegids Universiteiten 2015 is vanaf dinsdagochtend 28 oktober beschikbaar. De gids is geschreven voor aanstaande studenten en wordt ook veel gebruikt door scholen, adviesbureaus en door de beoordeelde opleidingen zelf. Hij bevat per vakgebied een beschrijving en vergelijking van alle universitaire bacheloropleidingen1, plus een beoordeling van de onderwijskwaliteit.

De best beoordeelde opleidingen krijgen van de Keuzegids een ‘kwaliteitszegel’ toegekend, dat ze in hun voorlichting kunnen gebruiken. Dit jaar betreft dit 61 opleidingen, die alle een totaalscore van 76 punten of hoger hebben behaald. Details over de beoordelingsmethodiek zijn te vinden op www.keuzegids.nl onder de rubriek ‘Methodiek’.

Deze Keuzegids is in boekvorm voor 27 euro te bestellen in de boekhandel of in de webwinkel www.keuzegids.nl. Daarnaast is de gids ook tegen betaling online toegankelijk. Een groeiend aantal scholen en instellingen beschikt over een netwerklicentie.

1 Voor de masteropleidingen in hbo en wo bestaat een aparte Keuzegids Masters. Deze verschijnt steeds in het voorjaar. Dit jaar wordt de nieuwe editie begin februari verwacht.