Methodiek Keuzegids Universiteiten 2019

Toelichting bronnen voor de ranglijsten per kolom

Welke opleidingen?

In deze gids zijn alle wo-bacheloropleidingen opgenomen die aan drie voorwaarden voldoen:

  • Ze waren op 15 oktober 2018 opgenomen in het landelijke register croho (zie www.duo.nl)
  • Ze hadden op die datum een geldige NVAO-accreditatie die doorliep tot tenminste medio 2019
  • Ze worden daadwerkelijk per september 2019 aangeboden

Vrijwel al deze bachelors worden primair in voltijd aangeboden. Als er ook een deeltijdvariant is, wordt dit vermeld in een aparte noot. Bij acht opleidingen die louter in deeltijd bestaan (Open Universiteit, Nyenrode) staat dit expliciet vermeld.

Voertaal

Voor de voertaal doen wij eigen onderzoek op de websites van opleidingen. De gegevens uit landelijke bronnen (croho-register, studiekeuzedatabase) blijken namelijk niet volledig en correct.

  • en als de opleiding vanaf het begin Engelstalig is (deels Engelse literatuur telt niet als Engels)
  • nl als de opleiding hoofdzakelijk Nederlandstalig is
  • nl/en als er keus is tussen een Nederlands- en een Engelstalige stroom.

Percentage internationale studenten

Deze cijfers komen van DUO ‘1 cijfer H.O.’, bewerking Nuffic/CHOI. Wanneer het om minder dan 5 internationale studenten gaat (0-4 studenten) is alléén bij opleidingen met N>100 een percentage <5% weergegeven, en alléén bij opleidingen met N>400 een percentage <1% weergegeven. Bij kleinere opleidingen is ‘nb’ weergegeven. ‘nb’ omvat ook opleiden waarvan geen gegevens bekend zijn.

Numerus fixus

Deze gegevens zijn gebaseerd op de websites van universiteiten, peildatum 1 november 2018. Naast de vermelding van numerus fixusstudies is ook aandacht besteed aan andere opleidingen die studenten mogen selecteren. Zoals de University Colleges. Wij hebben sinds 3 november 2018 ook een poster beschikbaar met een compleet en handzaam overzicht van alle hbo- en wo-studies met selectie.

Instroom

De gegevens komen uit het landelijke 1CHO-bestand (‘1 cijfer H.O.’). Wij haalden deze cijfers dit jaar uit de landelijke studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Bij opleidingen waar instroomcijfers ontbraken (Open Universiteit, Nyenrode, of door databasefouten) zijn ze geraamd op grond van populatiecijfers uit de Nationale Studentenenquête.

Succescijfers en oordelen per opleiding/vestiging

De drie hierna genoemde gegevenssoorten vormen samen de basis voor het kwaliteitsoordeel over elke opleiding. Zie ook de aparte pagina over de berekening en normen.

Survival 1e jaar, jaargang 2016

Deze gegevens, berekend met peildatum 1 september 2017, zijn dit keer direct afkomstig van universiteitenvereniging VSNU. Het betreft het percentage studenten dat in het tweede jaar verder studeert bij dezelfde opleiding. Alleen ‘directe’ instromers vanuit het VWO zijn in deze berekening meegeteld. Bij opleidingen waar deze instroom kleiner dan 20 was, zijn de cijfers van twee of zelfs drie jaar samengenomen.

In onze tabellen staan niet de studiesuccescijfers zelf, maar we geven met + en – tekens aan of het studiesucces bij de opleiding hoger of lager is dan het landelijke wo-gemiddelde.

Studentenoordelen

Deze gegevens zijn ontleend aan de Nationale Studenten Enquête (NSE) , georganiseerd door Studiekeuze123. In het algemeen betreft het alleen de enquête van 2018, maar bij kleine opleidingen zijn soms oordelen van twee of zelfs drie jaar gebundeld om tot een statistisch betrouwbaar resultaat te komen.

De gidsredactie publiceert de studentenoordelen in compacte vorm. Uit honderd oordeelsvragen van de NSE zijn er 39 geselecteerd en ingedeeld in 8 hoofdthema’s. De indeling is dit jaar op een aantal punten gewijzigd vergeleken met de editie van 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn deze:

  • Contacturen: opnieuw toegevoegd. Ondanks eerdere berichtgeving is in 2018 wel degelijk opnieuw aan studenten gevraagd om hun aantal contacturen te schatten. Wij hebben dit thema daarom weer toegevoegd.
  • Verwijderd is het thema begeleiding, dat  in 2017 een tijdelijke vervanging was voor het toen geschrapte onderwerp contacturen.

Op de pagina over berekening en normen wordt de nieuwe thema-indeling in detail toegelicht:

NB: In onze tabellen in de Keuzegids staan niet de oordelen zelf, maar geven we met + en – tekens aan of de studenten op een onderdeel positiever of negatiever oordelen dan het landelijke wo-gemiddelde.

Expertoordelen

Deze gegevens zijn ontleend aan de accreditatiebesluiten van de NVAO, de nationale keuringsinstantie voor het hoger onderwijs. (www.nvao.net). Het betreft de stand per eind augustus 2018.

Bij ‘oude’ en ‘uitgebreide’ accreditatiebesluiten zijn die facetoordelen geselecteerd die iets zeggen over het niveau van de opleiding. Bij opleidingen met een nieuwe ‘beperkte’ toets zijn alle vier de oordelen benut. Voor details, zie het document over aanpak expertoordelen op deze site.

De Studiekeuzedatabase

Een veel door ons gebruikte bron is de studiekeuzedatabase, die wordt samengesteld in opdracht van Studiekeuze123.nl. Voor meer informatie, ga naar www.studiekeuze123.nl, of naar www.studiekeuzeinformatie.nl.

Zie verder:

berekening en normen