Methodiek Keuzegids Hbo 2019 - Bronnen

Hier volgt een toelichting van de bronnen die gebruikt zijn in de ranglijsten van de artikelen:

 • Feiten
  • Collegegeld
  • Instroom: eerstejaars voltijd
 • Prestaties
  • Survival 1e jaar
  • Diploma na 5 jaar
 • Oordelen
  • Contacturen
  • Studentenoordelen (voor specifieke toelichting, zie: berekeningswijze en normen
  • Expertoordeel: methodiek wordt beschreven op aparte pagina over expertoordelen.

Feiten

Collegegeld

Vermeld is het tarief voor voltijdstudenten in hun ‘eerste studie’ in studiejaar 2018/2019. Bij de bekostigde hogescholen is dit vrijwel steeds het wettelijk collegegeld. Dit is 2078 euro. In enkele gevallen mogen bekostigde instellingen van dit tarief afwijken. Dan is dit vermeld. Bij particuliere opleidingen varieert de prijs van een jaar studeren van 2.000 tot 16.000 euro. Deze gegevens heeft de gidsredactie systematisch verzameld bij de betreffende particuliere scholen.

Instroom: eerstejaars voltijd

Deze cijfers, met peildatum 1 oktober 2017, zijn voor het bekostigde hbo afkomstig van de Vereniging Hogescholen. De VH heeft ze gebaseerd op door DUO gecontroleerde registratiebestanden – het zogenaamde 1CHO. De cijfers betreffen primair de voltijdopleidingen. Bij opleidingen die louter in deeltijd of duaal worden aangeboden, is voor zover beschikbaar het aantal eerstejaars in de betreffende variant vermeld. Wij hebben alleen de ‘echte’ eerstejaars meegeteld; dat zijn studenten die niet al eerder aan een (andere) hbo-opleiding begonnen waren.

De genoemde bronbestanden van de VH bevatten geen instroomcijfers van particuliere hogescholen. Deze leemte is op twee manieren zo goed mogelijk opgevuld:

 • Een kleine groep particuliere hogescholen leverde de cijfers zelf  (TIO, TMO, Da Vinci, Notenboom)
 • Bij andere opleidingen, als ze deelnamen aan de Nationale Studenten Enquête, is een schatting van de instroom op basis van populatie-aantallen gemaakt.

Prestaties: Survival 1e jaar, diploma na 5 jaar

Twee van onze beoordelingscriteria betreffen cijfers over het studiesucces van ingestroomde studenten per opleiding. Deze zijn gebaseerd op onderwijsstatistieken van de Vereniging Hogescholen, peildatum oktober 2017. Bij grotere opleidingen (instroom >40) is alleen gerekend met de meest recente jaargang studenten, bij kleinere zijn twee of zelfs drie jaargangen meegeteld. Als de totale instroom kleiner dan 20 was, is geen score berekend (nb=niet beschikbaar).

Survival 1e jaar

Dit betreft de ‘niet uitval’ in het eerste jaar. Hiervoor hebben wij een maatstaf ontwikkeld die het succes in het eerste jaar goed weergeeft.  We kijken niet zwartwit naar wel/niet doorgaan met studeren, maar wegen ook mee wáár de studenten doorstuderen. Doorgaan in dezelfde studie is het beste, omzwaaien naar een niet verwante studie telt voor 30% succes. Want dat is nog altijd beter dan helemaal stoppen met studeren. Het draait hier om de voltijd eerstejaars van 2016, die aan een eerste studie begonnen.

Wegingspercentage succes eerste jaar
Type situatie in jaar 2 % succes
Zelfde studie en school 100%
Verwante studie, zelfde school 60%
Zelfde studie, elders 40%
Verwante studie, elders 40%
Niet-verwante studie* 30%
Overstap naar WO 100%

Slagingspercentage na 5 jaar

Dit is het percentage van alle voltijd eerstejaars dat na vijf jaar een hbo-diploma heeft behaald, ook als dat bij een andere opleiding is. Hier tellen we wel alle studiecarrières even zwaar. Een opleiding waar veel studenten volledig afhaken, wordt nu dus door de combinatie van criterium (a) en (b) strenger beoordeeld dan één waar studenten met succes overstappen naar een andere studie.

Ook hier zijn de gegevens gebruikt van de meest recente jaargangen. De laatste betreft de eerstejaars van 2012, die in september 2017 vijf jaar gestudeerd hadden.

Beide soorten cijfers zijn ontleend aan bestanden die publiekelijk beschikbaar zijn bij www.vereniginghogescholen.nl en daar de rubriek ‘feiten en cijfers’, subrubriek onderwijs. Bestanden ‘uitval’ en ‘studiesucces’. Voor gehanteerde normen, zie “berekeningen en normen

Oordelen

Contacturen

Hier baseren wij ons op een combinatie van twee gegevens uit de Nationale Studenten Enquête:

 • De schatting die studenten zelf geven van het aantal uren per week dat ze contact met een docent hebben gehad. Studenten geven dit aan in grove categorieën.
 • Het antwoord van studenten of ze dit aantal uren (te) weinig, precies goed of (te) veel vinden.

Studentenoordelen 

Alle gepubliceerde studentenoordelen zijn ontleend aan de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE),  georganiseerd door Stichting Studiekeuze123. Bij opleidingen van voldoende omvang betreft het alleen de oordelen uit 2018; bij kleinere opleidingen zijn voor de statistische betrouwbaarheid de oordelen van twee of zelfs drie jaar gebundeld. Enkele opleidingen zijn in 2018 niet onderzocht; ook daar is dan gebruik gemaakt van oordelen uit eerdere jaren.

Technische toelichting over de wijze van berekening is te vinden op de aparte pagina “berekeningen en normen“.

Expertoordelen

Deze gegevens zijn ontleend aan de scores behorend bij accreditatiebesluiten van de nationale keuringsinstantie voor het hoger onderwijs, NVAO. (www.nvao.net)

Omdat het accreditatiestelsel in een overgangsfase zit, bestaan er verschillende soorten accreditatiebesluiten. De redactie van de Keuzegids heeft normen ontwikkeld om deze besluiten op enigszins vergelijkbare wijze samen te vatten.

De essentie hiervan is dat wij bij uitgebreide oordelen met 16 of 21 beoordeelde facetten precies die onderwerpen selecteren die ook de onderbouwing vormen van de ‘beperkte’ opleidingstoets. Hierbij wordt vooral zwaar getild aan het ‘niveau’ van het programma en de afgestudeerden en de kwaliteit van de toetsing. Dat zijn precies de zaken waar een deskundigenoordeel toegevoegde waarde heeft vergeleken met de actuele ervaring van studenten.

Zie voor details de pagina berekeningen en normen op deze site.

De SKI-database

Een hulpmiddel voor de redactie van de Keuzegids is de Studiekeuzedatabase, die wordt samengesteld door  Studiekeuze123. Voor meer informatie, ga naar www.studiekeuzeinformatie.nl.

Deze database bevat het overzicht van opleidingen, waarop ook de website www.studiekeuze123.nl is gebaseerd. In het hbo gebruiken wij de database slechts voor enkele gegevens. Zie de toelichting per gegevensset.

Zie verder:

Berekeningswijze en normen