Keuzegids Universiteiten 2018: Gebruikte gegevens en bronnen

Feiten per opleiding/vestiging

1. Welke opleidingen?

In deze gids zijn alle wo-bacheloropleidingen opgenomen die aan drie voorwaarden voldoen:

 • Ze waren op 15 oktober 2017 opgenomen in het landelijke register croho (zie www.duo.nl)
 • Ze hadden op die datum een geldige NVAO-accreditatie die doorliep tot tenminste medio 2018
 • Ze worden daadwerkelijk per september 2018 aangeboden

Vrijwel al deze bachelors worden primair in voltijd aangeboden. Als er ook een deeltijdvariant is, wordt dit vermeld in een aparte noot. Bij acht opleidingen die louter in deeltijd bestaan (Open Universiteit, Nyenrode) staat dit expliciet vermeld.

2. Collegegeld, voertaal en bindend studie-advies

Collegegeld. Deze bedragen staan NIET meer in een aparte kolom. Want voor de meeste wo- bachelors betaal je het wettelijk tarief (komend jaar 2060 euro). Het hoge “instellingstarief” voor wie al een bachelor heeft afgerond, kan veel hoger zijn. Een gedetailleerd overzicht vind je ook op www.studie-kosten.nl.)

Voertaal. Websites van alle opleidingen. De gegevens uit landelijke bronnen (croho-register, studiekeuzedatabase) blijken namelijk niet volledig en correct. We maken het volgende onderscheid:

 • en als de opleiding vanaf het begin Engelstalig is (deels Engelse literatuur telt niet als Engels)
 • nl als de opleiding hoofdzakelijk Nederlandstalig is
 • nl+en als er sprake is van een combinatie, dus van Nederlands- en Engelstalig onderwijs
 • nl/en als er keus is tussen een Nederlands- en een Engelstalige stroom.

Bindend Studieadvies. Dit betreft het aantal studiepunten dat je in je eerste jaar moet halen. Bron: eigen inventarisatie van de websites van alle instellingen. Want ook hier zijn deze gegevens in landelijke bestanden niet compleet en actueel. NB: soms bleef de informatie tegenstrijdig en kregen wij niet tijdig antwoord op vragen. Dan staat er in de tabel ‘nb’ van ‘niet beschikbaar’

3. Instroom: eerstejaars voltijd, per 1-10-2016

De gegevens komen uit het landelijke 1CHO-bestand (‘1 cijfer H.O.’). Wij haalden deze cijfers dit jaar uit de landelijke studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Bij opleidingen waar instroomcijfers ontbraken (Open Universiteit, Nyenrode, of door databasefouten) zijn ze geraamd op grond van populatiecijfers uit de Nationale Studentenenquête.

4.  Numerus fixus / selectie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de websites van universiteiten, peildatum 1 november 2017. Naast de vermelding van numerus fixusstudies is ook aandacht besteed aan andere opleidingen die studenten mogen selecteren. Zoals de University Colleges.

Let op  wij hebben sinds 3 november 2017 ook een poster beschikbaar met een compleet en handzaam overzicht van alle hbo- en wo-studies met selectie.

Succescijfers en oordelen per opleiding/vestiging

De drie hierna genoemde gegevenssoorten vormen samen de basis voor het kwaliteitsoordeel over elke opleiding. Zie ook de aparte pagina over de berekening en normen.

1. Survival 1e jaar, jaargang 2015

Deze gegevens, berekend met peildatum 1 september 2016, zijn dit keer – anders dan in de gedrukte gids vermeld – direct afkomstig van universiteitenvereniging VSNU. Het betreft het percentage studenten dat in het tweede jaar verder studeert bij dezelfde opleiding. Alleen ‘directe’ instromers vanuit het VWO zijn in deze berekening meegeteld. Bij opleidingen waar deze instroom kleiner dan 20 was, zijn de cijfers van twee of zelfs drie jaar samengenomen.

In onze tabellen staan niet de studiesuccescijfers zelf, maar we geven met + en – tekens aan of het studiesucces bij de opleiding hoger of lager is dan het landelijke wo-gemiddelde.

2. Studentenoordelen

Deze gegevens zijn ontleend aan de Nationale Studenten Enquête (NSE) , georganiseerd door Studiekeuze123. In het algemeen betreft het alleen de enquête van 2017, maar bij kleine opleidingen zijn soms oordelen van twee of zelfs drie jaar gebundeld om tot een statistisch betrouwbaar resultaat te komen.

De gidsredactie publiceert de studentenoordelen in compacte vorm. Uit honderd oordeelsvragen van de NSE zijn er 39 geselecteerd en ingedeeld in 8 hoofdthema’s. De indeling is dit jaar op een aantal punten gewijzigd vergeleken met de edities 2016 en 2017. Aanleiding was een aantal wijzigingen in de NSE-vragenlijst die dit jaar en volgende jaar worden doorgevoerd. De Keuzegidsredactie vond dit een geschikt moment om de eigen thema-indeling opnieuw tegen het licht te houden. De belangrijkste wijzigingen zijn deze:

 • Contacturen: verwijderd. Tot onze spijt wordt in de NSE vanaf 2018 niet meer aan studenten gevraagd om hun aantal contacturen te schatten. Wij trokken daaruit nu al onze conclusies.
 • Inhoud (2017) gesplitst in aparte thema’s programma en toetsing. Omdat uit nieuwe analyses bleek dat deze twee onderwerpen toch een eigen status verdienen.
 • Vaardigheden (2017) verbreed tot praktijkgerichtheid, waarbij nu twee extra vragen over beroepsvoorbereiding meetellen.
 • Studielast (2017) samen met een deel van informatie (2017) gebundeld tot studeerbaarheid.
 • Toegevoegd thema begeleiding, als ‘kwalitatieve’ vervanging voor het geschrapte onderwerp contacturen.

Op de pagina over berekening en normen wordt de nieuwe thema-indeling in detail toegelicht:

NB: In onze tabellen in de Keuzegids staan niet de oordelen zelf, maar geven we met + en – tekens aan of de studenten op een onderdeel positiever of negatiever oordelen dan het landelijke hbo-gemiddelde.

3. Expertoordelen

Deze gegevens zijn ontleend aan de accreditatiebesluiten van de NVAO, de nationale keuringsinstantie voor het hoger onderwijs. (www.nvao.net). Het betreft de stand per 15-10-2017.

Bij ‘oude’ en ‘uitgebreide’ accreditatiebesluiten zijn die facetoordelen geselecteerd die iets zeggen over het niveau van de opleiding. Bij opleidingen met een nieuwe ‘beperkte’ toets zijn alle vier de oordelen benut. Voor details, zie het document over aanpak expertoordelen op deze site.

————————————————————————————————————————————–

De Studiekeuzedatabase

Een veel door ons gebruikte bron is de studiekeuzedatabase, die wordt samengesteld in opdracht van Studiekeuze123.nl. Voor meer informatie, ga naar www.studiekeuze123.nl, of naar www.studiekeuzeinformatie.nl.

Zie verder:

berekening en normen