Keuzegids Universiteiten 2015: Gebruikte gegevens en bronnen

De gegevens in de tabellen van de Keuzegids zijn gebaseerd op de volgende bronnen. Per bron geven we ook een korte toelichting.

Feiten per opleiding/vestiging

1. Voltijd/deeltijd

Anders dan in vorige edities hebben we bij alle opleidingen vermeld of ze in votlijd of ook in deeltijd worden verzorgd. Deze gegevens zijn primair gebaseerd op informatie uit het landelijke register croho, peildatum 1-9-2014 (zie www.duo.nl). Daarnaast is van alle opleidingen bij de universiteiten gecontroleerd of ze nog daadwerkelijk in voltijd e/nof deeltijd worden aangeboden.

Enkele opleidingen bestaan zelfs louter in deeltijd. Deze informatie, inclusief aparte kwaliteitsoordelen over deeltijdvarianten, was tot nu toe opgenomen in de aparte Keuzegids Deeltijd&Duaal. Vanwege het afnemende aanbod van deeltijdopleidingen is deze gids in april 2014 voor het laatst verschenen.

2. Collegegeld

Voor de meeste universitaire bachelors betaal je het wettelijk collegegeld. Dat is komend studiejaar 1951 euro. Het hoge “instellingstarief” voor degenen die al een bachelor hebben afgerond, hebben we niet vermeld. Wil je dit toch weten, dan vind je een overzicht op www.studie-kosten.nl.

Informatie over tarieven van niet-bekostigde opleidingen komt van de betreffende universiteiten.

3. Instroom: eerstejaars voltijd, per 1-10-2013

De gegevens komen uit het landelijke 1CHO-bestand (‘1 cijfer H.O.’). Wij haalden deze cijfers dit jaar uit de landelijke studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Bij opleidingen waar instroomcijfers ontbraken (Open Universiteit, Nyenrode, of door databasefouten) zijn ze geraamd op grond van cijfers over het totale aantal ingeschreven studenten.

NB: Numerus fixus, matching en bindend studie-advies

In de oktoberversie van de Keuzegids Universiteiten 2015 zijn over deze onderwerpen nog geen gegevens opgenomen. Er is op dit front van “selectie voor de poort”, “zelfselectie” en “selectie na de poort” namelijk veel in beweging. Pas in januari 2015 is er meer duidelijk over de precieze regels die elke universiteit voor haar opleidingen hanteert. In die maand komt er over dit onderwerp een speciale online update bij de Keuzegids beschikbaar.

.

Succescijfers en oordelen per opleiding/vestiging

De drie hierna genoemde gegevenssoorten vormen samen de basis voor het kwaliteitsoordeel over elke opleiding. Zie ook de aparte pagina over de berekening en normen.

4. Survival 1e jaar, jaargang 2012

Deze gegevens, berekend met peildatum 1 september 2013, zijn afkomstig van Stichting Studiekeuze123. Het zijn dezelfde cijfers als die ook gebruikt zijn voor de studiebijsluiter “Studie in Cijfers”. De Vereniging van Universiteitren (VSNU) heeft ze aan Studiekeuze123 geleverd. Het betreft het percentage studenten dat in het tweede jaar verder studeert bij dezelfde opleiding. Alleen ‘directe’ instromers vanuit het VWO zijn in deze berekening meegeteld.

In onze tabellen staan niet de studiesuccescijfers zelf, maar we geven met + en – tekens aan of het studiesucces bij de opleiding hoger of lager is dan het landelijke wo-gemiddelde.

NB: Het bovenstaande beschrijft de gegevens zoals die gebruikt zijn voor de “tweede, herziene druk” van de Keuzegids Universiteiten 2015. Deze is vanaf 5 november online beschikbaar gesteld en vanaf 18 november in boekvorm beschikbaar. In de eerste druk waren over dit onderwerp verkeerde gegevens gebruikt.

5. Contacturen / Studentenoordelen

Deze gegevens zijn ontleend aan de Nationale Studentenenquête (NSE) , georganiseerd door Studiekeuze123. In het algemeen betreft het alleen de enquête van 2014, maar bij kleine opleidingen zijn soms oordelen van twee of zelfs drie jaar gebundeld om tot een statistisch betrouwbaar resultaat te komen.

Genoeg contacturen? Dit jaar is deze score op twee gegevens gebaseerd. Beide onderdelen tellen daarbij voor de helft mee:

  • Het gemiddelde aantal contracturen dat studenten melden over de lopende onderwijsperiode.
  • Het oordeel van studenten op de vraag of dit aantal contacturen genoeg is.

Studentenoordelen: De gidsredactie publiceert de studentenoordelen in compacte vorm. Uit honderd oordeelsvragen van de NSE zijn er 34 geselecteerd en ingedeeld in 7 hoofdthema’s. Hier wordt deze indeling toegelicht:

a. Onder ‘Inhoud’ vallen het niveau van de stof, samenhang en gebruikte werkvormen, maar ook de kwaliteit van de  toetsing.

b. Onder ‘Docenten‘ valt zowel de vakkennis van de docenten als hun kwaliteit in het doceren, begeleiden en geven van feedback.

c. Onder ‘Vaardigheden’ vallen zaken als argumenteren, problemen oplossen en communiceren.

d. Onder ‘Wetenschappelijke vorming‘ vallen kritisch denken en training van academische vaardigheden.

e. ‘Studielast’ gaat over goede spreiding van opdrachten en tentamens, haalbare deadlines en een redelijk aantal herkansingen.

f. Bij ‘Informatie‘ gaat het om roosters en studievoortgang, maar ook om heldere regels en procedures.

g. Onder ‘faciliteiten‘ vallen de kwaliteit en beschikbaarheid van o.a. lesruimtes en ict-voorzieningen.

 

Wijzigingen:

Onze set criteria is op een aantal punten gewijzigd vergeleken met de vorige twee edities. De belangrijkste aanpassingen zijn deze:

  • “contacturen” betreft niet meer louter het aantal uren, maar ook een oordeel daarover
  • Het criterium “geslaagd na 4 jaar” is geschrapt en vervangen door het studentenoordeel over de “studielast”. Het oude criterium reageerde te traag op veranderingen in het onderwijs
  • Bij “vaardigheden” tillen we iets minder zwaar dan voorheen aan beroepsvoorbereiding en ‘praktijkgerichtheid’ van de opleiding.
  • Voorheen combineerden wij de thema’s “informatie” en “contact” tot één criterium “communicatie”. Nu is het deelonderwerp “contact” geschrapt.

In onze tabellen in de Keuzegids staan niet de oordelen zelf, maar geven we met + en – tekens aan of de studenten op een onderdeel positiever of negatiever oordelen dan het landelijke hbo-gemiddelde. Zie ook het document berekening en normen.

5. Expertoordelen

Deze gegevens zijn ontleend aan de accreditatiebesluiten van de NVAO, de nationale keuringsinstantie voor het hoger onderwijs. (www.nvao.nl). Het betreft de stand per 1-9-2013.

Bij ‘oude’ en ‘uitgebreide’ accreditatiebesluiten (van voor begin 2013) zijn die facetoordelen geselecteerd die iets zeggen over het niveau van de opleiding. Bij opleidingen met een nieuwe ‘beperkte’ toets zijn alle vier de oordelen benut. Voor details, zie het document berekening en normen op deze site.

De Studiekeuzedatabase

Een veel door ons gebruikte bron is de studiekeuzedatabase, die wordt samengesteld door ResearchNed, in opdracht van Studiekeuze123.nl. Voor meer informatie, ga naar www.studiekeuze123.nl, of naar www.studiekeuzeinformatie.nl.

Zie verder:

berekening en normen