Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Keuzegids (papieren versie)

 1. De inhoud van de Keuzegids (papieren versie) is nagenoeg gelijk aan de Keuzegids Online. Elke editie van de Keuzegids verschijnt jaarlijks, en vervangt de voorgaande editie.
 2. Bij het kopen van een Keuzegids gaat de consument akkoord met de eenmalige verzending en betaling van desbetreffende gids.
 3. De consument heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen kosteloos te retourneren in originele staat en verpakking. Dit betreft de bestelling en de bezorgkosten, de verzendkosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.

Algemene voorwaarden Keuzegids Online (KGO)

 1. Deze licentieovereenkomst betreft de online versie van de Keuzegids, ook wel genoemd “de Keuzegids Online” (afgekort KGO). De KGO is primair bedoeld voor middelbare scholen, mbo’s, hogescholen, universiteiten, studieadviesbureau’s en particulieren. Bij het verschijnen van een nieuwe versie is de inhoud vrijwel identiek aan de papieren versie van de Keuzegids.
 2. Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen enerzijds de aanvrager van de licentie (“de licentiehouder”) en anderzijds Keuzegids B.V. Met het bestellen van de licentie gaat de licentiehouder akkoord met de voorwaarden in deze licentieovereenkomst.
 3. Elke editie van de Keuzegids verschijnt jaarlijks, en vervangt de voorgaande editie. Deze overeenkomst en de licentie zijn daarom voor elke gidseditie geldig tot de verschijning van de eerstvolgende editie. Bij verschijning van de nieuwe edities (begin schooljaar) wordt de licentie automatisch (maar niet stilzwijgend) verlengd*. Keuzegids B.V. zal de licentiehouder tijdig informeren over de verlenging en zal de licentiehouder de mogelijkheid bieden hiervan af te zien.
 4. De licentiehouder verklaart met het aangaan van de overeenkomst dat de verstrekte gegevens voor berekening van het tarief correct zijn. Dit betreft in elk geval: organisatie, organisatie-onderdeel, contactpersoon, factuuradres, en het aantal leerlingen, studenten en/of personeelsleden waarvoor de KGO wordt opengesteld. De licentiehouder verplicht zich tevens alle veranderingen in deze gegevens terstond te melden.
 5. De licentiehouder erkent het wettelijke auteursrecht van Keuzegids B.V. op de inhoud en presentatie van de Keuzegids, zoals omschreven in het colofon bij de gids. Prints van incidentele pagina’s voor persoonlijk gebruik zijn toegestaan.
 6. Toegang tot de KGO wordt gegeven via een door Keuzegids B.V. aan te geven URL in combinatie met een inlogtechniek. Deze inlogtechniek kan zijn:
  inloggen via ip-adres
  inloggen via wachtwoord**
  inloggen via intranet/ELO.

  Keuzegids B.V. behoudt zich het recht voor deze wijze van inloggen te vervangen door een andere (voor de gebruiker gelijkwaardige) inlogtechniek.

 7. Toegang zal worden gegeven zodra de bestelling met alle vereiste gegevens geplaatst is. De factuur wordt toegezonden. Indien betaling niet geschiedt binnen de aangegeven termijn behoudt Keuzegids B.V. zich het recht voor de toegang te weigeren.
 8. Keuzegids B.V. zorgt voor voldoende servercapaciteit zodat de KGO bruikbaar en beschikbaar is, tenminste gedurende werkdagen. Eventuele correcties en errata op de Keuzegids(en) worden aangegeven en zo mogelijk verwerkt in de KGO.
 9. Keuzegids B.V. gebruikt Google Analytics en een intern-ontwikkelde gebruiksmonitor voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de KGO. Hiermee stemt de licentiehouder in. Deze gegevens zijn anoniem voor wat betreft de eindgebruikers.
 10. Indien de licentiehouder zich niet aan de bepalingen in deze overeenkomst houdt, behoudt Keuzegids B.V. zich het recht voor per direct de toegang tot de KGO te weigeren.

* Een uitzondering hierop betreft licenties voor particulieren. Deze worden niet automatisch verlengd.
** Het inloggen via wachtwoord kan altijd vanaf een beperkt aantal computers. Bij overschrijding van dit aantal computers wordt de licentie automatisch geblokkeerd en wordt de licentiehouder hiervan op de hoogte gebracht.